tło

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Niniejszy regulamin został przyjęty dla podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą pod firmą AKK Medical sp. z o.o. z siedzibą w Malborku, przy ul. Armii Krajowej 11, 82-200 Malbork,
 2. AKK Medical sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000918906, NIP: 5792280531, REGON: 389833000
 3. Podstawą prawną regulaminu jest art. 24 w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej.
 4. AKK Medical sp. z o.o. jest wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem księgi: 000000244258.
 5. AKK Medical sp. z o.o. działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:
 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: U.2018.2190 t.j. z dnia 2018.11.231638 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy,
 • ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 z późn. zm.),

§ 2

Niniejszy Regulamin organizacyjny określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez AKK Medical sp. z o. o., a w szczególności:

 • cele i zadania tego podmiotu;
 • strukturę organizacyjną podmiotu;
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach oraz komórkach organizacyjnych zakładów leczniczych podmiotu;
 • organizację i zadania poszczególnych jednostek oraz komórek organizacyjnych zakładów leczniczych podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu;
 • prawa i obowiązki pacjenta;
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U z 2020, 849 z póź. zmianami);
 • wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne;
 • sposób kierowania jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi zakładów leczniczych podmiotu.

§ 3.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 • Regulamin – Regulamin organizacyjny AKK Medical sp. z o.o. z siedzibą w Malborku;
 • Kierownik – Zarząd AKK Medical Sp. z o. o. z siedzibą w Malborku;
 • Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych
 • Świadczenia zdrowotne – ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Personel – osoby, które świadczą pracę lub realizują obowiązki w AKK Medical Sp. z o. o. na podstawie zawartej z Podmiotem leczniczym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem Zarządu AKK Medical sp. z o. o.

§ 4

 1. AKK Medical sp. z o. o. jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy
  w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą.

 1. AKK Medical sp. z o. o.  wykonuje swoją działalność za pomocą zakładów leczniczych - Centrum Medyczne „Tu Się Leczy” (ul. Norwida 3, 80-280 Gdańsk) oraz Centrum Medycznego „Tu Się Leczy Malbork” (ul. Armii Krajowej 11, 82-200 Malbork).

CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO

        § 5        

Celem działania AKK Medical sp. z o.o. jest udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu dermatologii i wenerologii.

        § 6        

Do podstawowych zadań AKK Medical sp. z o. o. należy w szczególności:

 • zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
 • wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia;
 • stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych Personelu;
 • dbałość o efektywną organizację pracy;
 • świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO

        § 7        

 1. Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego „Centrum Medyczne Tu się Leczy” podzielona jest na komórki organizacyjne. Komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej tego zakładu leczniczego są:
 • Poradnia dermatologiczna (do zadań poradni należy diagnozowanie, leczenie i zapobieganie schorzeń skóry, włosów, paznokci oraz chorób przenoszonych drogą płciową)
 • Poradnia endokrynologiczna (do zadań poradni należy diagnostyka, leczenie i opieka nad pacjentami z zaburzeniami hormonalnymi oraz chorobami związanymi z układem hormonalnym)
 • Poradnia reumatologiczna (do zadań poradni należy diagnozowanie, leczenie i opieka nad pacjentami z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego oraz chorobami reumatycznymi)
 • Poradnia laryngologiczna (do zadań poradni należy diagnozowanie, leczenie i opieka nad pacjentami ze schorzeniami gardła, krtani, nosa, uszu i przewodów słuchowych)
 • Poradnia okuloplastyczna (do zadań poradni należy diagnozowanie, leczenie i chirurgia związana ze schorzeniami okolicy oka, powiek, oraz przydatków oczu)
 • Poradnia dietetyczna (do zadań poradni należy profesjonalna opieka i wsparcie pacjentów w osiągnięciu zdrowej i zrównoważonej diety. Personel tej poradni pomaga dostosować dietę do unikalnych potrzeb i celów zdrowotnych pacjentów)
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (to specjalistyczna przestrzeń medyczna, która służy do przeprowadzania różnorodnych badań diagnostycznych oraz zabiegów medycznych)
 • Punkt Pobrań (to specjalistyczne miejsce, które dedykowane jest pobieraniu różnego rodzaju próbek biologicznych od pacjentów w celu wykonania badań diagnostycznych)
 • Poradnia Urologiczna (do zadań poradni należy diagnozowanie, leczenie i opieka nad pacjentami z różnorodnymi schorzeniami układu moczowego oraz narządu rodnego męskiego)
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (do zadań poradni należy diagnozowanie, leczenie, profilaktyka oraz koordynacja opieki medycznej dla pacjentów w różnych grupach wiekowych)
 • Pracownia fizjoterapii (do zadań pracowni należy świadczenie usług związanych z rehabilitacją i terapią ruchową pacjentów przy użyciu różnorodnych metod terapeutyczne mających na celu przywrócenie funkcji ciała, zmniejszenie bólu oraz poprawę jakości życia pacjentów)

 1. Jednostka organizacyjna zakładu leczniczego „Centrum Medyczne Tu się Leczy Malbork” podzielona jest na komórki organizacyjne. Komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej tego zakładu leczniczego są:
 • Poradnia dermatologiczna (do zadań poradni należy diagnozowanie, leczenie i zapobieganie schorzeń skóry, włosów, paznokci oraz chorób przenoszonych drogą płciową)
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy (to specjalistyczna przestrzeń medyczna, która służy do przeprowadzania różnorodnych badań diagnostycznych oraz zabiegów medycznych)

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 8

AKK Medical sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Zakres świadczeń udzielanych przez AKK Medical sp. z o.o. obejmuje komercyjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w szczególności z zakresu dermatologii i wenerologii, polegające m.in. na udzielaniu porad i konsultacji lekarskich oraz kierowaniu i przeprowadzaniu badań diagnostycznych.

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 9

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Centrum Medycznego „Tu Się Leczy” oraz Centrum Medycznego „Tu Się Leczy Malbork”. Świadczenia zdrowotne udzielane są w godzinach otwarcia Centrów. Informacja o godzinach otwarcia Centrów umieszczona jest w miejscach ogólnie dostępnych dla pacjentów Centrów oraz na stronie internetowej www.tusieleczy.pl.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 10

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. AKK Medical sp. z o.o. organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń, w sposób gwarantujący najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 3. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
 4. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
 5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 6. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 7. Lekarze kierują pacjentów na konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatników.
 8. Lekarze kierują pacjentów na leczenie szpitalne i inne niż szpitalne, realizowane w warunkach stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.

§ 11

 1. Za obsługę pacjenta odpowiadają pracownicy rejestracji zatrudnieni przez AKK Medical sp. z o.o., zwani dalej „rejestratorami medycznymi” lub „pracownikami rejestracji”.
 2. AKK Medical sp. z o.o. zapewnia pacjentom możliwość rejestracji na podstawie zgłoszenia:
 1. osobistego;
 2. telefonicznego;
 3. mailowego,
 1. Rejestracja pacjentów dokonywana jest za pośrednictwem zatrudnionych rejestratorów medycznych w dniach i godzinach pracy podmiotu leczniczego.
 2. Pracownicy rejestracji są zobowiązani do przedstawienia pacjentowi dostępnych terminów i godzin udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz po uzyskaniu akceptacji pacjenta – do dokonania rejestracji na podstawie podanych przez pacjenta danych.
 3. W przypadku zmiany terminy udzielanych świadczeń pracownik rejestracji jest zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia o zmianie pacjenta oraz wyznaczenia nowego terminy wizyty.
 4. Kontakt z pacjentem następuje drogą telefoniczną na podany przez pacjenta numer kontaktowy, a w przypadku braku połączenia – pracownik medyczny jest zobowiązany do poinformowania o zmianie drogą SMS.
 5. Pracownik rejestracji medycznej jest zobligowany do zachowania tajemnicy i nie ma prawa do udzielania danych dotyczących pacjenta osobom do tego nieupoważnionym.
 6. Pracownik rejestracji jest zobligowany do weryfikacji tożsamości pacjenta na podstawie okazanego dowodu tożsamości.
 7. Wizyta każdego pacjenta jest potwierdzana przez pracownika rejestracji. Pierwsza próba potwierdzenia odbywa się telefonicznie, w przypadku, gdy pacjent nie odbiera telefonu, otrzymuje wiadomość tekstową z prośbą o potwierdzenie lub odwołaniu wizyty w określonym przedziale czasu. Jeśli wizyta nie zostanie potwierdzona w podanym przedziale czasowym, zostaje ona odwołana. Jeśli wizyta zaplanowana jest na poniedziałek, potwierdzana jest w piątek lub inny dzień roboczy wypadający najbliżej terminu wizyty. W przypadku wizyt po okresie świątecznym wizyta potwierdzana jest w dniu roboczym wypadającym najbliżej terminu wizyty. W przypadku nieodebrania telefonu przez pacjenta, wysyłana jest do niego wiadomość sms z prośbą lub odwołaniem terminu w wyznaczonym w smsie terminie.
 8. Każde odwołanie, wcześniej potwierdzonej wizyty lekarskiej skutkuje obowiązkiem uiszczenia przedpłaty na kolejną wizytę w wysokości 100% kwoty pobranej za wizytę.
 9. Płatności dokonać można bezpośrednio w poradni gotówką lub kartą.
 10. Niestawienie się na wizycie lekarskiej skutkuje obowiązkiem uiszczenia przedpłaty na kolejną wizytę w wysokości 100% kwoty pobieranej za wizytę.
 11. Po zarejestrowaniu pacjent w umówionym dniu i godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie.

§12

Przed przyjęciem Pacjent jest zobowiązany:

 1. okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – w każdym przypadku, gdy istnieje potrzeba potwierdzenia tożsamości osoby;
 2. złożyć pisemne oświadczenie o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych (zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego musi być złożona każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu lub serii zabiegów).

SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA TYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK DLA ZAPEWNIENIA SPRAWNEGO I EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA PODMIOTU

§ 13

 1. Działalnością AKK Medical sp. z o.o. kieruje Zarząd, będący Kierownikiem w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.
 2. Kierownik prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 3. Kierownikowi przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

 1. Celem wsparcia działań zarządczych w podmiocie leczniczym Kierownik może powoływać:

a) Dyrektora ds. Medycznych,

b) Dyrektora Zarządzającego,

c) Dyrektora Finansowego,

d) Dyrektora ds. Organizacyjno-Prawnych,

e) Dyrektora ds. Marketingu.

 1. Osoby pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1 podlegają wyłącznie Kierownikowi.
 1. Personel podlega nadzorowi poszczególnych osób Dyrekcji, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich właściwości funkcjonalnej.
 2. W przypadku nieobsadzenia stanowisk, o których mowa w ust. 1, Kierownik realizuje przewidziane dla poszczególnych osób Dyrekcji zadania samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

§ 15

 1. Celem nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej pod względem medycznym Kierownik może tworzyć samodzielne stanowiska Kierowników medycznych dla poszczególnych dziedzin ochrony zdrowia. Na stanowisko Kierownika medycznego może zostać powołana osoba z wykształceniem wyższym medycznym, posiadająca minimum tytuł magistra lub inny równorzędny.
 2. Kierownicy medyczni, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio Kierownikowi.

§ 16

Do zadań Pracowników rejestracji należy:

 • organizacja bieżącej pracy w punktu rejestracji,
 • organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji,
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 •  dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się punktach rejestracji i będącego własnością AKK Medical sp. z o.o.
 • dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.

§ 17

Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Centrów Medycznych oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego. Za prawidłowe współdziałanie odpowiada Zarząd oraz Kierownicy poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, o ile zostali ustanowieni.         

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIANIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI W PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 18

 1. AKK Medical sp. z o. o. w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi usługi na podstawie obustronnej umowy o współpracę.
 2. Umowa o współpracy z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje warunki kierowania pacjentów, finansowania świadczeń i nadzoru nad jakością wykonywanego świadczenia zdrowotnego.
 3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje kierownik podmiotu leczniczego.
 1. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub do leczenia stacjonarnego.
 2. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia okresowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA).
 3. Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i poszanowaniem praw pacjenta.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA I WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ USTALONEJ W SPOSÓB OKREŚLONY W USTAWIE O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

§ 19

 1. AKK Medical sp. z o.o. prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. AKK Medical sp. z o.o. udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta, po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia;
 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuratorom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 • zakładom ubezpieczeń – za zgodą pacjenta;
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 • szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych – bez ujawniania danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy
 • innym osobom i podmiotom, uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.
 1. Kopię dokumentacji medycznej udostępnia się na wniosek o wydanie dokumentacji. Wniosek może zostać złożony w pisemnej w siedzibach Centrów.
 2. AKK Medical sp. z o.o. wyda kopię dokumentacji medycznej bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 4. Za udostępnienie dokumentacji w formie wyciągów, odpisów, kopii albo wydruków pobiera się opłatę. Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej wynosi 8 zł (osiem złotych) oraz 0,60 zł (60/100 zł) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej.
 5. Opłaty, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, lub  w związku z postępowaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, lub w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta.
 6. Opłaty nie pobiera się również w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI

§ 20

 1. Wysokość opłat ustalana jest zgodnie z cennikiem ustalanym przez Zarząd (Kierownika)
 2. Pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 3. Zapłata za wykonane świadczenia zdrowotne może być dokonana gotówką lub kartą.
 4. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez pracownika rejestracji do kasy fiskalnej, a pacjent musi otrzymać paragon fiskalny.
 5. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura, wówczas pacjent zamiast paragonu fiskalnego otrzymuje fakturę.

PRAWA PACJENTA

§ 21

 1. Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest obowiązkiem AKK Medical sp. z o. o., będącego podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych, oraz współpracujących z tą spółką osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Personelu).
 2. Pacjent ma prawo w szczególności do:
 • informacji o prawach pacjenta;
 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
 • świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym;
 • informacji o swoim stanie zdrowia;
 • wyrażenia zgody na udzielenie informacji o swoim stanie zdrowia innym osobom;
 • dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot;
 • zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego, z zastrzeżeniem ograniczeń w obowiązku zachowania tajemnicy w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia (zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, określają odpowiednio przepisy 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz art. 11 ust. 10a-10c ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 374 i 567).
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych;
 • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

OBOWIĄZKI PACJENTA

§ 22

 1. Pacjent jest zobowiązany w szczególności do:
 • przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu;
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz zakazu spożywania alkoholu lub środków odurzających na terenie działania Centrów;
 • przestrzegania zakazu niewprowadzania zwierząt na teren Centrów, przy czym zakaz ten nie dotyczy psów przewodników dla osób poruszających się z psami przewodnikami;
 • przestrzegania zasad higieny osobistej;
 • stosowania się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym;
 • stosowania się do wskazówek i zaleceń́ lekarzy, pielęgniarek i pozostałego Personelu zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego, jak i w sprawach organizacyjnych i administracyjnych;
 • zachowywania się w sposób niezakłócający pracy Centrum, a także komfortu innych pacjentów lub Personelu;
 • poszanowania mienia znajdującego się̨ na terenie Centrum.

 1. Pacjenci nie mogą:

1) samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,

2) samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,

3) wchodzić bez zgody Personelu do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia,

4) zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

 1. W przypadku naruszenia przez pacjenta powyższych przepisów porządkowych, w uzasadnionych przypadkach AKK Medical sp. z o.o. jest uprawnione do odmowy udzielenia świadczenia, a także do żądania opuszczenia przez pacjenta terenu Centrów.

 1. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w miejscu do tego wyznaczonym.

 1. AKK Medical sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach Centrów. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 23

 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Centrów do Zarządu AKK Medical
  sp. z o.o.

 1. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres     biuro@akkmedical.pl.

 1. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie (o tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony). Odpowiedzi na skargi udzielane są pisemnie lub mailowo, o ile skarga została złożona za pośrednictwem poczty e-mail.

UMÓW WIZYTĘ

Klikając "Akceptuję", pozwalasz nam w pełni dostosować stronę TuSięLeczy do Twoich preferencji. Korzystamy z plików cookies głównie po to, aby zwiększyć użyteczność strony TuSieLeczy, zapewnić bezpieczeństwo na stronie oraz zbierać dane statystyczne. Zawsze możesz zmienić zdanie i edytować ustawienia cookies. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i regulaminem naszej strony.

Akceptuję